Közérdekű adatok

Közérdekű adatok a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 1. melléklete szerint (tagolás a jegyzék 2. § (2) bekezdése szerint)


Szervezeti, személyzeti adatok

Táblázat
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név) Nagyatádi Kórház
2. Székhely 7500 Nagyatád Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 7500 Nagyatád Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 82 504 400
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 82 351 035
6. Központi elektronikus levélcím titkarsag@nagyatadikh.hu
7. A honlap URL-je www.nagyatadikh.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 0-24 óráig hívható portaszolgálat: +36 82 504 450 Sürgősségi betegellátó: +36 82 556 806
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve --
10. Az ügyfélfogadás rendje --
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Organogram | Szervezeti és Működési Szabályzat
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Igazgatótanács
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Osztályok | Szakrendelések | Diagnosztika
1.2. A felügyelt költségvetési szervek Nem releváns
1.3. Gazdálkodó szervezetek Nem releváns
1.4. Közalapítványok Nem releváns
1.5. Lapok Nem releváns
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv Irányító szerve: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) Ügyfélszolgálat: 1903 Budapest Pf. :314
Személyesen: Belügyminisztérium Budapest V. kerület Nádor utca 2. szám alatti Eligazítónál munkaidőben, vagy a Belügyminisztérium Ügyfélszolgálatán ügyfélszolgálati időben: hétfőn 13-16 óra; szerdán 9-12, illetve 13-16 óra között
Központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu
Középirányító szerv: Országos Kórházi Főigazgatóság (rövidítve: OKFŐ)
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Országos Kórházi Főigazgatóság /OKFŐ/
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel: (+361) 356 1522
okfo@okfo.gov.hu
https://okfo.gov.hu/
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Országos Kórházi Főigazgatóság /OKFŐ/
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Tel.: (+361) 356 1522.
Fax: (+361) 375 7253
1.7. Költségvetési szervek Nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Táblázat
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szervezeti és Működési Szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Nem releváns
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Nem releváns
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Alapító okirat
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Osztályok | Szakrendelések | Diagnosztika
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Térítési díj szabályzat
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Betegdokumentáció másolat kiadása az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat szerint történik. Betegdokumentáció másolatot főigazgatói megbízás alapján a kórház jogi képviselője adhat.
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Betegdokumentáció másolat kiadása az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat szerint történik. Betegdokumentáció másolatot főigazgatói megbízás alapján a kórház jogi képviselője adhat.
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Betegdokumentáció másolat kiadása az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat szerint történik. Betegdokumentáció másolatot főigazgatói megbízás alapján a kórház jogi képviselője adhat.
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Betegdokumentáció másolat kiadása az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat szerint történik. Betegdokumentáció másolatot főigazgatói megbízás alapján a kórház jogi képviselője adhat.
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok Nem releváns
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések Nem releváns
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok Nem releváns
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Álláslehetőségek
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hírek | Események
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közérdekű adatok kiadásának szabályzata

Informatika osztály adatok elektronikus formában való közzétételének eljárási rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Közérdekű adatok kiadásának szabályzata

Informatika osztály adatok elektronikus formában való közzétételének eljárási rendje
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Közérdekű adatok kiadásának szabályzata

Informatika osztály adatok elektronikus formában való közzétételének eljárási rendje
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Közérdekű adatok kiadásának szabályzata

Informatika osztály adatok elektronikus formában való közzétételének eljárási rendje
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adatok kiadásának szabályzata

Informatika osztály adatok elektronikus formában való közzétételének eljárási rendje
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Közérdekű adatok kiadásának szabályzata

Informatika osztály adatok elektronikus formában való közzétételének eljárási rendje
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Közérdekű adatok kiadásának szabályzata

Informatika osztály adatok elektronikus formában való közzétételének eljárási rendje
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák Nem releváns

Gazdálkodási adatok

Táblázat
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása) Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - frissítve:2021.06.04
Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - frissítve:2022.03.21
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Állami Számvevőszék ellenőrzés (2017)
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Teljesítmény célok-indikátorok 2019.III.n
Teljesítmény célok-indikátorok 2019.IV.n
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Elemi költségvetés (2014)
Elemi költségvetés (2015)
Elemi költségvetés (2016)
Elemi költségvetés (2017)
Elemi költségvetés (2018)
Elemi költségvetés (2019)
Elemi költségvetés (2020)
Elemi költségvetés (2021)
Elemi költségvetés (2022)
Elemi költségvetés (2023)
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Éves beszámoló (2013)
Éves beszámoló (2014)
Éves beszámoló (2015)
Éves beszámoló (2016)
Éves beszámoló (2017)
Éves beszámoló (2018)
Éves beszámoló (2019)
Éves beszámoló (2020)
Éves beszámoló (2021)
Éves beszámoló (2022)
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Költségvetési szervek előirányzata, teljesítése (2013)
Költségvetési szervek előirányzata, teljesítése (2014)
Költségvetési szervek előirányzata, teljesítése (2015)
Költségvetési szervek előirányzata, teljesítése (2016)
Költségvetési szervek előirányzata, teljesítése (2017)
Költségvetési szervek előirányzata, teljesítése (2018)
Költségvetési szervek előirányzata, teljesítése (2019)
Költségvetési szervek előirányzata, teljesítése (2020)
Költségvetési szervek előirányzata, teljesítése (2021)
Költségvetési szervek előirányzata, teljesítése (2022)
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Munkaügyi jelentés (2018.11)
Munkaügyi jelentés (2018.12)
Bérnyilvántartási adatok (2018.11)
Éves munkaügyi jelentés – 2020.
Éves munkaügyi jelentés – 2021.
Havi munkaügyi jelentés – 2020. I. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2020. II. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2020. III. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2020. IV. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2021. I. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2021. II. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2021. III. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2021. IV. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2022. I. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2022. II. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2022. III. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2022. IV. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2023. I. negyedév
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Munkaügyi jelentés (2018.11)
Munkaügyi jelentés (2018.12)
Bérnyilvántartási adatok (2018.11)
Éves munkaügyi jelentés – 2020.
Éves munkaügyi jelentés – 2021.
Havi munkaügyi jelentés – 2020. I. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2020. II. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2020. III. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2020. IV. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2021. I. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2021. II. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2021. III. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2021. IV. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2022. I. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2022. II. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2022. III. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2022. IV. negyedév
Havi munkaügyi jelentés – 2023. I. negyedév
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve --
II. Közzétételi egység: Támogatások Nem releváns
III. Közzétételi egység: Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Kimutatás az 5.000.000 Ft-ot tárgyévben elérő illetve meghaladó szerződésekről
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Projektek
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések Nem releváns
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Projektek | Közbeszerzések
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzési szerződések | adatok

Közbeszerzési Terv (2014)
Közbeszerzési Terv (2015)
Közbeszerzési Terv (2016)
Közbeszerzési Terv (2017)
Közbeszerzési Terv (2018)
Közbeszerzési Terv (2019)
Közbeszerzési Terv (2020)
Közbeszerzési Terv (2021)
Közbeszerzési Terv (2022)
Közbeszerzési Terv (2023)

Egyéb kötelezettségnek megfelelően közzétett adatok

Megnevezés Művelet
2017. évben elért energiamegtakarítási eredmények Megtekintés | letöltés
Megszakítás